Salariații din unitățile sanitare publice pot fi delegați la o altă unitate pe timpul stării de urgență? Starea de urgență

Răspuns sintetic

Schimbarea locului de muncă la o altă unitate se poate face doar prin detașare.

Răspuns detaliat

Nu. Schimbarea locului de muncă la o altă unitate se poate face doar prin detașare (conform art.45 Codul Muncii). Delegarea reprezintă schimbarea locului de muncă la același angajator (art.43 Codul Muncii).În cazul detașării sunt aplicabile și următoarele prevederi ale Contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate: „Articolul 33 (1)Delegarea sau detaşarea salariaţilor se face în condiţiile stabilite de lege şi de prezentul contract colectiv de muncă astfel: a)angajatorul are obligaţia de a consulta reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă în legătură cu detaşarea în altă unitate a oricărui salariat care face parte din respectivul sindicat; b)salariatul poate refuza detaşarea dispusă de angajatorul său numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice; c)în situaţia în care un salariat, membru de sindicat, refuză detaşarea dispusă, acesta are dreptul de a solicita sprijinul organizaţiei sindicale din care face parte pentru a-l susţine în faţa angajatorului; d)pe perioada detaşării salariatul are dreptul să primească din partea angajatorului la care s-a dispus detaşarea contravaloarea tuturor cheltuielilor de transport şi cazare în condiţiile legii; e)pe perioada detaşării salariatul păstrează calitatea de membru al sindicatului din care făcea parte înainte de detaşare, cu toate drepturile şi obligaţiile corelative;” De asemenea, sunt aplicabile toate drepturile stabilite prin legislația specifică stării de urgență.